תקנון


מדיניות ופרטיות
מדיניות שימוש ופרטיות באתר 
השימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר (להלן - "המשתמש") לאמור בתנאי השימוש. מתנ"ס גוש עציון רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד. 
ביצוע הזמנות והצטרפות למועדון הגולשים של מרכז התרבות במתנ"ס גוש עציון 
המשתמש יכול להזמין באמצעות האתר כרטיסים להצגות, מופעים, הופעות, סרטים ושאר אירועים המועלים במרכז התרבות של גוש עציון  או מטעמו. נוסף לכך,
באמצעות האתר יכול המשתמש להירשם ל- "News-letter", מועדון הגולשים של מרכז התרבות (להלן - "המועדון"). 
רישומי המחשב במרכז התרבות יהוו ראייה לכאורה לכך שהנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על-ידי המשתמש. 
לצורך ביצוע הזמנה או הרשמה, יידרש המשתמש למסור פרטים שונים - שם פרטי ושם  משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני או פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך (להלן - "שדות החובה"). המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה או רישום באתר מבלי למלא את שדות החובה. 
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או במזכירות מרכז התרבות במתנ"ס. בעת הזמנת הכרטיסים באמצעות כרטיס אשראי  יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה יהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה. 
עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.  תוכלו להגיע להצגות מבלי לעבור בקופת התיאטרון ולהכנס לאולם באמצעות הכרטיס המודפס. 


 ביטול הזמנה 
ניתן לבטל הזמנות בקופות המתנ"ס בלבד ולכל המאוחר, עד 24 שעות ממועד תחילת המופע שבגינו בוצעה ההזמנה. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. למתנ"ס גוש עציון שמורה הזכות לבטל או שלא לאשר הזמנה בשל מסירת פרטים כוזבים או אי מסירת פרטים מלאים שמסירתם נדרשה. 
מתנ"ס גוש עציון רשאי למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע במרכז התרבות ו/או הפר את תנאי מדיניות השימוש של המרכז ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם בעבור הזמנה שביצע מן המתנ"ס ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כשלהי.
תקלות באתר 
בעת ביצוע ההזמנה באתר, כאמור לעיל וכן בעת השימוש באתר ייתכן כי יתרחשו תקלות שונות  אשר יימנעו מן המשתמש שימוש רציף באתר. מתנ"ס גוש עציון ייעשה ככל יכולתו לתיקון התקלות, כאמור, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי המתנ"ס. 
קניין רוחני 
האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד קניין רוחני אשר שייך למתנ"ס גוש עציון או לכל מי מטעמו (למשל, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר). על המשתמש להניח כי החומרים המוצגים באתר מוגנים על-ידי דיני קניין רוחני, אלא אם כן נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומרים שבאתר, או לעשות בהם שימוש מסחרי או ציבורי אחר, ללא קבלת הסכמת מתנ"ס גוש עציון לכך, מראש ובכתב.
הצהרת פרטיות 
מתנ"ס גוש עציון מייחס חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי האתר. מטרתה של הצהרה זו ושל ההוראות המפורטות להלן, הינה להסביר את מדיניות ומחויבות מתנ"ס גוש עציון לשמור על פרטיות המשתמש. הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי מתנ"ס גוש עציון כל טענות בקשר עימה.
 מאגר המידע 
על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. ואולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם למועדון באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע הזמנה, כאמור, יישמרו במאגר המידע של מתנ"ס גוש עציון.
אבטחת מידע 
האתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש (להלן - "המערכות"). המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. עם זאת, נוכח ההתפתחות הטכנולוגית כיום, אין לייחס למערכות ביטחון מוחלט, ומתנ"ס גוש עציון אינו מתחייב כי המידע המאוחסן באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.   
שימוש במידע 
השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על-פי תנאי מדיניות זו, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

·          ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים להצגות, הופעות, מופעים, סרטים ושאר אירועים המתקיימים במתנ"ס גוש עציון או מטעמו, כפי שיפורסם מפעם לפעם בפרסומי המתנ"ס ובאתר.
·          משלוח מידע ופרסומים בנוגע למתנ"ס גוש עציון לכתובת הדואר האלקטרוני. המשתמש רשאי להודיע למתנ"ס גוש עציון, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.
·          יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.
·          תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.


מסירת מידע 
מתנ"ס גוש עציון מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על-ידי המשתמש וכן במקרים הבאים:

·          במקרה שהדבר נדרש לצורך ו/או במסגרת בקשה שהעלה המשתמש.
·          במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה.
·          במקרה שמתנ"ס גוש עציון יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.
·          במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה או כל הליך משפטי שיתנהל בין מתנ"ס גוש עציון לבין המשתמש.


סמכות שיפוט 
על השימוש באתר והשירותים הניתנים בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע ממדיניות השימוש והפרטיות של האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.  

מערכת למכירת כרטיסים